1. Logowanie
 2. Rejestracja


§ 1 Przedmiot umowy


1.1 Niniejsza umowa określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Abonenta usług hostingowych, zgodnie z informacjami zawartymi w cenniku Operatora.

1.2 Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy firmą MINEHOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Kraków, gm. Kraków-Nowa Huta, miejsc. Kraków, os. Osiedle Złotej Jesieni, nr 2, lok. 210, 31-826, poczta Kraków, wpisaną do XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem NIP: 6783205884, REGON: 525180702, KRS: 0001033793, zwanej dalej „Operatorem”, a użytkownikiem, zwany dalej „Abonentem”. Umowa na świadczenie usług hostingowych zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania się Abonenta na platformie hostingowej.

1.3 Dla celów niniejszej umowy stosowane będą poniższe definicje:

 • Operator: MINEHOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Abonent: Osoba zarejestrowana w serwisie MINEHOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 2 Ogólne


2.1 Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług Operatora jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

2.2 Rejestrując się automatycznie zgadzasz się na przetworzenie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Operator zobowiązuje się do nieujawniania Twoich danych osobowych osobom trzecim.

2.3 W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt poprzez zgłoszenie na adres e-mail: [email protected].


§ 3 Operator


3.1 Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania kont użytkowników.

3.2 Operator nie weryfikuje ani nie kontroluje danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

3.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

 • awarii łączy telekomunikacyjnych;
 • okoliczności powstałych z winy użytkownika, np. oprogramowania użytkownika;
 • okoliczności powstałych w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa;
 • nieprawidłowego użytkowania serwera;
 • działania osób trzecich;
 • przyczyn, na które Operator nie miał wpływu, np. na skutek awarii sprzętu;

3.4 Operator nie wykonuje kopii zapasowych plików użytkowników.


§ 4 Abonament


4.1 Zabrania się umieszczania na serwerze skryptów powodujących destabilizację pracy serwera lub mogących służyć do prób uzyskania dostępu do systemu.

4.2 Zabronione jest umieszczanie oraz uruchamianie serwerów lub innych skryptów powodujących destabilizację serwera.

4.3 Zabronione jest przechowywanie dużych plików na koncie FTP, takich jak backupy serwisów czy kopie zapasowe, które nie pochodzą ze źródła strony hostowanej przez Operatora.

4.4 Całkowitą odpowiedzialność za informacje umieszczone na koncie ponosi wyłącznie użytkownik konta.

4.5 Środki wpłacone na konto Operatora są środkami wirtualnymi; można je wymieniać na produkty w serwisie, lecz nie można ich wypłacić.


§ 5 Reklamacje


5.1 Zgodnie z Art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej (e-mail, ticket, list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

5.2 Dokonując zamówień usług, gdzie usługi są realizowane w sposób automatyczny (aktywacja serwerów gier, VPS), użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (zgodnie z punktem 1 Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).

5.3 Dokonując zamówień w serwisie Operatora, użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.


§ 6 Rozwiązanie Umowy Abonenckiej:


6.1 Umowa Abonencka może być rozwiązana:

 • Na skutek pisemnego oświadczenia Abonenta, przesłanego listem lub e-mailem na adres [email protected], o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.
 • Z powodu nieuregulowania przez Abonenta opłat w ciągu 3 dni od upływu terminu płatności, w przypadku klientów, którzy nie mają podpisanej umowy – dotyczy serwerów gier.
 • W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci – ze skutkiem natychmiastowym.
 • Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy usług Operatora.
 • Przedterminowe rozwiązanie umowy nie upoważnia do zwrotu opłaty abonamentowej.
 • Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Operatora, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do spowodowania zagrożenia dla innych Użytkowników sieci.
 • W przypadku destabilizacji serwera Operator ma prawo do całkowitego usunięcia plików klienta.

§ 7 Ochrona danych osobowych:


7.1 Administratorem Twoich danych osobowych jest MINEHOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, os. Osiedle Złotej Jesieni, nr 2, lok. 210.

7.2 Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi:

 1. Przedstawicielem Administratora jest Patryk Lalik.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji płatności online na podstawie regulaminu dostawcy płatności online.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez nieokreślony czas do czasu, gdy użytkownik zażyczy usunięcia konta.
 4. Podanie danych jest dobrowolne.
 5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 7. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

§ 8 Regulamin


8.1 Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każdy użytkownik serwisu zostanie poinformowany o zmianach.